وبلاگ رسمی «احسان همّت زاده» (E-H)

از ره غفلت به گدایی رسی *** گر به خود آیی به خدایی رسی: «به خود آ»